THE CHARLES BAR

tenant improvement / RESTAURANT - BAR